Missie en Visie

De Kaai wil een kwalitatieve gezondheidszorg waarborgen en het recht op gezondheidszorg voor iedereen realiseren binnen het afgebakend geografisch gebied: Bloemekenswijk-Wondelgem (tot aan de Industrieweg)-Mariakerke (tot aan de Brugse Vaart).

De Kaai wil een vertrouwenspartner zijn voor de patiënt met zijn probleem. De Kaai werkt constructief mee aan de sociale cohesie van de wijk, aan de bestrijding van uitsluiting en armoede en ondersteunt interculturaliteit en diversiteit. De Kaai werkt actief mee aan milieuzorg en aan de verbetering van de samenleving in het algemeen. De patiënt staat centraal en zijn gezondheid wordt benaderd in al zijn aspecten: fysisch, psychisch, sociaal met aandacht voor omgevingsfactoren. De aanpak ervan kan zowel individueel als projectmatig zijn. Daartoe profileert zij zich als een eerstelijnsvoorziening die werkt aan de gezondheid van haar patiënten via een laagdrempelige en multidisciplinaire aanpak, zowel curatief als preventief .

Om dit te verwezenlijken werkt de organisatie als volgt:

  • met verschillende disciplines, is er een multidisciplinaire samenwerking tussen de teams.

  • zorgt men dat het centrum van maandag tot vrijdag voldoende toegankelijk is voor de patiënten.

  • werkt men met een forfaitair systeem .

  • wordt voorlichting, preventie en gezondheidspromotie gezien als een belangrijke taak

  • werkt De Kaai aan een actief gezondheidsbeleid via samenwerking met de wijkbewoners, met buurtorganisaties en alle actoren uit het werkveld .

  • streeft De Kaai naar een permanent kwaliteitsbeleid vertrekkend vanuit een medische evidentie en vanuit de relatie arts-patiënt (contextuele evidentie).

  • en is De Kaai actor in de maatschappij: De Kaai is niet aan een zuil of politieke partij gebonden. De Kaai is actief binnen een bredere, maatschappelijke context, zoekt structurele samenwerking op verschillende terreinen. Wijkgezondheidscentrum De Kaai onderhoudt en bouwt aan de noodzakelijke contacten op Gents en regionaal niveau.

Ten aanzien van zijn medewerkers wil De Kaai:

  • een integraal personeelsbeleid voeren, afgestemd op hierboven beschreven visie van De Kaai: de inzet, kennis en bekwaamheid van medewerkers wordt systematisch afgestemd op de inhoud en de organisatie van het werk en is gericht op evenwicht. Participatie en inspraak aan het beleid van de organisatie vanuit de basis is hierin cruciaal. Alle functies binnen De Kaai worden als gelijkwaardig en onmisbaar geschat.

  • beschikken over gemotiveerde medewerkers met een grote patiëntgerichtheid. De Kaai wil de medewerker centraal zetten in zijn personeelsbeleid en heeft aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker, door aandacht te schenken aan onthaal van nieuwe medewerkers, opleiding en vorming.

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij mede vanuit een maatschappelijk engagement in deze organisatie werken.

Highlights

De Kaai geeft het boekje 'het ABC in het werken met kinderen aan gezondheid' uit. Lees er hier meer over